Smluvní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY DÍLENSKÝCH OPRAV PRO OBČANY A FYZICKÉ A PRÁVNÍ SUBJEKTY FIRMY VTV SERVIS – ROBERT MAZUREK.

  1. Opravna provede opravu podle platných právních předpisů (Občanský zákoník, Obchodní zákoník) v dohodnuté lhůtě a ceně uvedené v objednávce. V případě, že bude nutné překročit odhadovou cenu o více než 20 % , bude zákazníkovi toto nutné zvýšení ceny oznámeno a poskytnuta mu tak možnost od smlouvy odstoupit nebo bude vyžádán souhlas ke zvýšení ceny opravy. V případě odstoupení od smlouvy budou zákazníkovi vyúčtovány náklady, které vznikly servisu při manipulaci se zařízením. Rovněž v případě, kdy zařízení není možné opravit pro technickou zastaralost či nedostupnost náhradních dílů budou zákazníkovi vzniklé náklady vyúčtovány.
  2. Servis vydá přístroj pouze proti předání potvrzenky o převzetí. Pokud zákazník potvrzenku ztratil, zaplatí 20,- Kč bez DPH za práci spojenou s vyhledáváním opraveného přístroje a přístroj mu bude vydán až po předložení občanského průkazu. Pokud je to technicky možné, předvede předávající pracovník opravený přístroj při vydávání.
  3. Přístroj v záruce opraví servis zdarma pouze tehdy, jsou-li splněny záruční podmínky a to zejména: je-li předán platný, řádně vyplněný záruční (opravní) list (razítko prodejny, datum prodeje), u přístroje nesmějí být porušeny plomby, proveden cizí zásah, vada nesmí být způsobena mechanickým poškozením, vzniklým nesprávným používáním, obsluhou, nevhodnými provozními podmínkami a dle specifikace, které jsou uvedeny na záručním listě daného zařízení. Nejsou-li tyto podmínky splněny, smí servis provést opravu pouze proti hotovému zaplacení.
  4. Přesto, že se věnuje maximální péče opravám, může se u opraveného přístroje vzhledem k jeho složitosti vyskytnout vada. Tuto závadu musí zákazník reklamovat v záruční lhůtě na opravu podle platných právních předpisů (Občanský zákoník, Obchodní zákoník a jeho prováděcí předpisy). Ve sporných případech bude k rozhodnutí povolán soudní znalec. Záruka na opravu se poskytuje jak na práci, tak i na použitý materiál v rozsahu provedené opravy, vypsané na opravence, kterou je reklamována. Při reklamaci je nutné vždy předložit opravenku na reklamovanou opravu a uvést důvod reklamace. V případě neprojevení popsané závady během prvotní opravy, bude vyúčtováno otestování, prioritní proměření a ostatní náklady s tímto spojené. Následné opakování závady nemůže být uznáno jako reklamace. U mechanických dílů zařízení, které jsou již značně opotřebované a mohou způsobit obdobnou závadu jaká je uvedena, bude stupeň opotřebení vyznačen na pracovním listu a dle toho bude posuzována případná reklamace opravy.
  5. U mimozáručních oprav je servis povinen při výdeji opraveného přístroj, pokud není stanoveno jinak, vrátit zákazníkovi všechny vadné díly, které byly vyměněny podle vyúčtování na opravence. Pokud zákazník převzetí vadných dílů odmítne, má se za to, že souhlasí, aby je servis sešrotoval a to na náklady zákazníka.
  6. V případě, že si objednatel nepřevezme zboží do 1 měsíce po dokončení opravy, je povinen zaplatit zhotoviteli skladné ve výši 50,- Kč bez DPH za každý započatý týden uskladnění. V případě, že si objednatel nepřevezme zboží ani do šesti měsíců po dokončení opravy dle §2609 Občanského zákoníku má zhotovitel právo zboží prodat a výtěžek z prodeje započíst proti ceně za opravu.
  7. Je-li přístroj podle objednávky zákazníka přepravován do nebo ze servisu dopravními prostředky servisu, fakturují se dopravní náklady. Informace o sazbách za dopravu a cenách za opravy Vám rádi sdělí pracovníci servisu.
  8. Zákazník svým podpisem souhlasí se smluvními podmínkami VTV servisu Robert Mazurek a jsou pro něj závazné a současně souhlasí s nakládáním s jeho osobními údaji ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  9. V případě neopravitelnosti zařízení (není zajištěn servis, není materiál, zákazník nesouhlasí s novou odhadní cenou a lhůtou), účtuje firma, dle ceníku, náklady za zjištění technického stavu.
  10. Opravy jsou účtovány ve smluvních cenách.

Opravenku vždy ve svém vlastním zájmu uschovejte. Děkujeme Vám za důvěru a přejeme Vám dobrou funkci zařízení.